Купить воздушные гелиевые шары Смайл 30 см Тамбов

Воздушный шар Смайлики 30 см ассорти

95 руб.

Äèàìåòð 12" - 30ñì.

Öâåòà àññîðòè.

Ïðîèçâîäèòåëü Òàéëàíä.

100% íàòóðàëüíûé áåçîïàñíûé ëàòåêñ.

 ïåðâóþ î÷åðåäü çàáîòèìñÿ î êà÷åñòâå è áåçîïàñíîñòè, ïîýòîìó âñå íàøè èçäåëèÿ, íàïîëíåíèå è îáðàáîòêà àáñîëþòíî áåçâðåäíû è ãèïîàëëåðãåííû äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ.